loading ...

O nama

O Domu

Dugogodišnja tradicija i posvećenost djeci

Kantonalna javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja osnovana je 1900. godine. Dom se nalazio na više lokacija u gradu Sarajevu, da bi nakon Drugog svjetskog rata ostao samo na jednoj lokaciji na Bjelavama, gdje se Dom i danas nalazi. Dugi niz godina Dom je mijenjao nazive, tačnije u periodu od 1966. godine do 1992. godine Dom je nosio naziv “Ljubica Ivezić”, a od 1997. godine Dom je poslovao pod nazivom J.U. Dječiji dom Bjelave.

Kantonalna javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja pod ovim nazivom osnovana je Odlukom o osnivanju Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-25655/06 od 01.09.2006. godine (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/06), kojom je utvrđena djelatnost Doma, te kontinuitet, prava i obaveze bivšeg Dječijeg doma “Ljubica Ivezić” i Dječijeg doma “Bjelave”, po osnovu koje je izvršen upis promjena podataka o subjektu upisa u sudski registar kod Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-06-000128 od 19.11.2007. godine.

Upravljačku i rukovodnu strukturu KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja čini Upravni odbor, Nadzorni odbor, te menadžment na čelu sa direktorom.

Djelatnost Doma propisana je Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14, 38/16, 44/17, 28/18 i 52/21 i 40/22), a to je pružanje usluga smještaja, cjelokupnog zbrinjavanja, odgoja, obrazovanja, zdravstvene njege, cjelodnevnog boravka, poludnevnog boravka, te usluge psihosocijalne podrške djeci/mladima bez roditeljskog staranja, djeci čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama i porodicama u riziku od razdvajanja.

Djelatnost Doma realizuje se kroz:
⦁ smještaj za djecu,
⦁ prihvatilište za djecu,
⦁ male porodične domove,
⦁ servis za podršku porodicama i djeci,
⦁ mobilni tim,
⦁ dnevni centar za djecu,
⦁ ostale socijalne usluge u cilju zaštite djece i mladih bez roditeljskog staranja, te porodica u riziku od razdvajanja.

Dom prima na smještaj i zaštitu djecu od rođenja do navršenih 18 godina života. Izuzetno, ukoliko se ocijeni da postoje opravdani razlozi, na prijedlog Doma, Centar za socijalni rad može djetetu produžiti smještaj u Domu i nakon 18. godine života, a najviše do navršenih 27 godina.

U sklopu propisane djelatnosti, Dom je dužan pružiti organizovanu i individualnu stručnu pomoć za uspješno savladavanje programa odgoja i obrazovanja štićenika, te može koristiti usluge dječijih vrtića, škola i drugih ustanova, u cilju bolje socijalizacije svojih štićenika.

 

                                                                                           

 

Unutrašnja organizacija rada

Unutrašnja organizacija rada Kantonalne javne ustanove funkcionira kroz četiri službe

Služba socijalne zaštite organizira i provodi aktivnosti iz oblasti socijajne i zdravstvene zaštite, vrši prijem i otpust diece, u cilju optimiziranje zaštite djeteta sarađuje sa organom staranja vodeći brigu o markiranju svih relevantnih zapažanja vezanih za razvoj djeteta tokom boravka u Ustanovi, realizuje i kordinira odgojno-obrazovni rad, planira i realizuje vannastavne aktivnosti.

Služba za finansijsko-računovodstvene poslove organizira i vodi cjelokupno materijalno i finanasijsko poslovanje Ustanove, vodi poslovne knjige, prati i analizira prihode Ustanove po svim osnovama, izrađuje planove prihoda i rashoda, vodi blagajničko poslovanje i druge poslove iz domena finansijsko-računovodstvenog poslovanja.

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove obavlja normativne poslove, stara se o primjeni zakona i drugih propisa, te normativnih akata Ustanove, vodi personalnu evidenciju radnika i drugu evidenciju iz oblasti rada, vodi stručno operativne poslove vezano za postupke javnih nabavki, obavlja sve poslove vezano za oblast radnih odnosa.

Služba za tehničke poslove obavlja poslove vezane za obezbjeđenje tehničkih preduslova za realizaciju osnovne djelatnosti Ustanove, stara se o tehničkoj ispravnosti, logističkom i tehničkom obezbjeđenju Ustanove, brine o kompletnom održavanju objekta, organizuje rad kuhinje, evidentira posjetioce i brine o održavanju higijene objekta.

Organizacija i smještaj djece

Djeca su raspoređena na tri odjeljenja u sjedištu Ustanove, četiri Mala porodična doma i JU Studentski centar

 
ODJELJENJE 1 (BABY I) Na odjeljenju 1 borave najmlađa djeca dobi od novorođenčeta do tri godine starosti. Njegu i primjeren odgojno-obrazovni rad realizuju predškolski odgajatelji i medicinske sestre. Na odjeljenju se procjenjuje, podstiče pravilan rast i razvoj djece, uočavaju eventualna razvojna odstupanja i u skladu sa sopstvenim/dostupnim potencijalim rade na habitaciji i rehabilitaciji djece. U saradnji sa zdravstvenim institucijama s posebnom pažnjom brinemo o potrebama ovih malih bića.
ODJELJENJE 2 Na odjeljenju 2 borave djeca mlađe školske dobi osnovnoškolskog obrazovanja. Školski odgajatelji svakodnevno pružaju podršku u savladavanju školskih zadataka, vode brigu o urednosti djece, njihovom zdravlju, vannastavnim aktivnostima i pripremi za život u lokalnoj zajednici. Domaćice se brinu o djeci i prostoru u kojim borave, uključuju djecu u svakodnevne aktivnosti sa ciljem jačanja socijalnih vještina. 

PRIHVATILIŠTE ZA DJECU

Prihvatilište za djecu je usluga socijalne zaštite čija je osnovna namjena prijem i zbrinjavanje djece uzrasta od 5-15 godina u stanju socijalne potrebe. Boravak djece je privremenog karaktera, do povratka u biološku ili srodničku porodicu, smještaja u mali porodični dom ili u drugu ustanovu. Prema utvrđenom "Planu zaštite", te nakon procjene njihovog psiho-fizičkog stanja izrađuje se "Individualni plan podrške", koji ima svrhu rehabilitirati djete u što kraćem roku i omogućiti njegov prelazak na porodični oblik brige, ukoliko je to moguće realizirati.

MALI PORODIČNI DOMOVI

* BLAGOVAC I 118

* AJVAZ DEDINA 15

* MARŠALA TITA 12

* ZAGREBAČKA 5

Mali porodični dom je rezidencijalna usluga socijalne zaštite koja podrazumijeva 24h brigu za djecu bez roditeljskog staranja u stanju socijalne potrebe. To je najmanja smještajna jedinica koja omogućava bolju socijalnu i emotivnu povezanost u odnosu na velike ustanove gdje su djeca smještena po uzrastu. Omogućava aktivnije učestvovanje djece u kreiraju svakodnevnih obaveza i zadataka, lakšu organizaciju života, podsticaj odgovornosti i podjelu uloga. Cilj je da djeca, uz cjelovitu podršku odrastaju u lokalnoj zajednici kao i većina njihovih vršnjaka.

STUDENTI

Naši studenti borave u JU Studentski centar Sarajevo na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji u procesu smještaja i boravka studenata-štićenika KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja između resornih ministarstava, JU Studentski dom i Dječijeg doma. Studenti i u procesu studiranja imaju svaki vid podrške Doma za djecu.

SERVIS ZA PODRŠKU PORODICAMA I DJECI

Servis za podršku porodicama i djeci je jedna od socijalnih usluga koja se odnosi na pružanje podrške u procesu povratka djeteta u porodicu-reintegracija, edukaciju, odnosno savjetovanje porodice pod rizikom od razdvajanja, kao i hraniteljskih porodica sa ciljem njihovog osnaživanja i razvijanja roditeljskih kompetencija, kroz sticanje novih znanja i vještina. Važan segment unutar Servisa čini Mobilni tim, koji ima zadatak da sa nadležnim Službama socijalne zaštite targetira snage i potrebe porodica koje su u programu. Usluga podrazumijeva psihosocijalnu, edukativnu i administrativnu podršku u zdravstvenoj zaštiti, kao i materijalnu podršku.

DNEVNI CENTAR

Dnevni centar je socijalna usluga koja ima za cilj preveniranje izdvajanja djece iz porodica i pomoć djeci bez roditeljskog staranja, djeci sa poteškoćama u razvoju (za djecu za koju imamo stručnih kompetencija i drugih potencijala), djeca koja dolaze iz disfunkcionalnih porodica i drugih zamjenskih i bioloških porodica koje su u stanju socijalnih potreba. Krajnji cilj pružiti djeci poboljšanje kvalitete života, socijalne dobrobit i razvoj novih mogućnosti za djecu korisnike socijalne usluge. U Dnevnom centru za djecu radi tim odgajatelja/stručnih radnika zaduženih za razvoj vještina, znanja iz svih oblasti bitnih za pravilan rast i razvoj djeteta na temelju procijenjenog "Individualnog plana podrške". Usluge Dnevnog centra koriste djeca u dobi od 5 do 15 godina starosti. Djeca ovom socijalnom uslugom mogu dobiti kvalitetno provedeno vrijeme, kroz igru, edukaciju, kreativne radionice, pomoć u učenju, izrada zadaća, procjena, pomoć psihologa, logopeda i iskusnih odgajatelja.

 

Misija i vizija

Misija i vizija Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditelsjkog staranja

Naša misija je smanjiti dužinu boravka djece u instituciji i osigurati njihov povratak u porodicu porijekla. Kroz aktivnosti predviđene procesom transformacije Doma uvodit ćemo niz novih socijalnih usluga, a koje će moći odgovoriti zahtjevima socijalnih potreba korisnika i stanjem lokalne zajednice, te pružiti uslove podjednakih šansi za prosperitet, emocionalnu i egzistencijalnu sigurnost djece i njihovih porodica.

Naša vizija je posvetiti naše iskustvo zadovoljavanju potreba korisnika i održavati trajno visok kvalitet u svim segmentima pružanja socijalnih usluga, a za dobrobit lokalne i šire društvene zajednice odnosno kontinuirano kvalitetno pružanje usluga cjelokupnog zbrinjavanja, odgoja, školovanja, zdravstvene njege djece bez roditelja i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, osigurati pripremu za samostalan život djece, kroz kontinuirani rad na poboljšanju životnog standarda, razvijanje psihofizičkih i socijalnih vještina u svrhu prevazilaženja posljedica nastalih separacijom od primarne porodice.