loading ...

O nama

O Domu

Dugogodišnja tradicija i posvećenost djeci

“Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Sarajevo osnovan je 1900. godine. Dom se nalazio na više lokacija u gradu Sarajevu, da bi nakon Drugog svjetskog rata ostao samo na jednoj lokaciji na Bjelavama, gdje se Dom i danas nalazi. Dugi niz godina Dom je mijenjao nazive, tačnije u periodu od 1966. godine do 1992.godine. Dom je nosio naziv “Ljubica Ivezić”, a od 1997. godine Dom je poslovao pod nazivom J.U. Dječiji dom Bjelave.

Sadašnji naziv ove ustanove je KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Sarajevo. Djelatnost ovog Doma odnosi se prije svega na pružanje usluga cjelokupnog zbrinjavanja, odgoja, školovanja, zdravstvene zaštite djece bez roditeljskog staranja i djece čiji je razvoj ometan porodičnim prilikama, kao i prihvat trudnica i prvorotkinja sa djecom do šest mjeseci starosti. Korisnici usluga Doma su djeca do navršenih 18 godina života, Na prijedlog Centra za socijalni rad, Dom prima i djecu kojoj je potrebno obezbjediti završetak započetog školovanja.

Upravljačku i rukovodnu strukturu KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” čini Upravni odbor, Nadzorni odbor, te menadžment na čelu sa Direktorom.

Organizacija rada

Organizacija rada funkcionira kroz četiri službe

Pored svakodnevnog angažmana odgajatelja na odjeljenjima važnu ulogu imaju domaćice, medicinske sestre, uposlenici koji rade u administrativno-tehničkoj službi koji vode brigu da se potrebe djece zadovolje u najboljem smislu te riječi. Organizacija rada u KJU Domu za diecu bez roditeljskog staranja funkcionira kroz četiri službe.

Služba socijalne zaštite: organizira i provodi aktivnosti iz oblasti socijajne i zdravstvene zaštite. Vrši prijem i otpust diece. U cilju optimiziranje zaštite djeteta sarađuje sa organom staranja vodeći brigu o markiranju svih relevantnih zapažanja vezanih za razvoj djeteta tokom boravka u Domu.

Služba za vaspitno pedagoški rad: prvenstveno je usmjerene na odgoj i obrazovanje djece predškolskog i školskog uzrasta primjerene programu, realizuju i kordiniraju odgojno-obrazovni rad, planiranje i realizacija vannastavnih aktivnosti i organizacija slobodnog vremena.

Služba za finansijsko i materijalno poslovanje i opće poslove: zadatak ove službe je stvaranje pretpostavki za zakonito, blagovremeno, funkcionalno i uspješno vršenje djelatnosti i ostvarivanje ciljeva ustanove.

Služba tehničkih poslova: obavlja poslove vezane za obezbjeđenje tehničkih preduslova za realizaciju osnovne djelatnosti Doma.
Briga djece u Domu prvenstveno je usmjerena na artikulaciju dnevnih aktivnosti koje su usklađena prema dobu djeteta poštujući razvojne sposobnosti djece i njihov interes. Značajno je naglasiti da rad u Domu za djecu traje neprekidno svih 24 sata i da naprijed navedeni uposlenici rade u tri smjene, tako da se može reći da u toku jedne smjene koja traje osam sati o 100 djece brine u prosjeku 19 uposlenika.

Starosne grupe

Djeca u Domu su raspoređena po uzrastu u 5 grupa (porodica/odjeljenja)

PORODICA 1 (BABY I) Na odjeljenju Porodica 1 (“Baby 1”) žive najmlađa djeca dobi od novorođenčeta do dvije godine starosti. O njima brinu medicinske sestre koje rade u turnusu, a o higijeni prostora brine domaćica.
PORODICA 2 (BABY II) Na odjeljenju Porodica 2 (“Baby II”) borave djeca uzrasta od 2 do 6 godina starosti. Njegu i primjeren odgojno-obrazovni rad realiziraju predškolski odgajatelji. Oni su ujedno i nosioci najvećeg broja aktivnosti koje se provode tokom cijele kalendarske godine. Medicinske sestre vode brigu o izgledu i zdravoj prehrani mališana, te se staraju o zdravlju svakog djeteta. Domaćica održava higijenu prostora. Sve zajedno zadužene su za osiguravanje toplog Doma i vesele atmosfere, kao i osiguravanju liubavi u okruženju kojeg ispunjava dječiji smijeh, nestšluk i bezgranična igra.
PORODICA 3 (JASLIČKO) Na odjeijeniu Porodica 3 (“Jasličko”) borave dieca predškolskog uzrasta, te osnovci I, II i III razreda devetogodišnjeg obrazovanja. Najmanji se redovno pripremaju za polazak u školu kroz odgojno-obrazovni program. Predškolske odgajateljice svakodnevno pružaju podršku u savladavanju školskih zadataka, vode brigu o izgledu djece, kao i njihovom zdravlju, vannastavnim aktivnostirna i pripremi za česte manifestacije. Domaćice se brinu o izgledu prostora za život, te pružaju sve zajedno djeci tople emocije, radost, razumijevanje zajedno sa odgajateijima. Djeca ovog odjeljenja uključena su u obaveznu instruktivnu nastavu, aktivno učestvuju u psihosocijalnim radionicama.
PORODICA 4 (PREDŠKOLSKO)
Na odjeljenju Porodica 4 (“Predškolsko”) borave djeca školskog uzrasta koja pohađaju III, IV, V, VI i VII razred osnovne škole. Podršku u savladavanju gradiva, uključivanje u vannastavne aktivnosti, organizaciji slobodnog vremena, kao i općem izgledu pružaju odgajatelji. Brigu o čistoći prostora vode domaćice. Osim toga, osiguravaju svi zajedno za djecu toplinu, podršku, ljubav i sigurnost koja je neophodna za ovaj uzrast djece. Djeca ovog odjeljenja ukijučena su u obaveznu instruktivnu nastavu, sportske klubove, časove joge, psihosocijalne radionice, sportsko osposobljavanje, učestvovanje u redovnim manifestacijama. Putuju na sportska takmičenja, u pratnji ljetuju na raznim destinacijama, te kampuju u obližnjim lokacijama.
PORODICA 5 (ŠKOLSKO) Na odieljenju Porodica 5 (,,Školsko”) borave djeca starijeg školskog i srednjoškolskog uzrasta. Pohađaju osnovnu i srednju školu. O njima brinu odgajatelji koji radu pristupaju sa mnogo razumijevanja, tolerencije i kreativnosti. Brigu o izgledu njihovog odjeljenja vode domaćice. Oni su ujedno i nosioci najvećeg broja aktivnosti koje se provode tokom cijele kalendarske godine. Momci i djevojke ovog odjeljenja, kao i oni najmlađi, ponosno nadograđuju svoje talente trenirajući u sportskim klubovima, umjetničkim sekcijama, modnim kućama i sl.. Ciljevi koji se žele postići na ovom odjeljenju su promicanie interesa miadih ljudi u postupku uključivanja u društvenu zajednicu osnaživanje i pripremanje mladih na samostalni život, završetak školovanja i nastavak studiranja, pronalaženje posla za mlade, traženje smještaja nakon izlaska iz Doma. Uključeni su u program osamostaljenja putem kojeg učestvuju u radnim obavezama održavanja izgleda odjeljenja, aktivnim učešćem u brizi o najmanjima, re sve većim uključivanjem i integracijom u društvo. Djeca osnovnoškolskog uzrasta uključena su u obaveznu instruktivnu nastavu. Učestvuju u manifestacijama, te se planski uključuju u razne druge vannastavne aktivnosti. Mlađi i stariji na ovom odjeljenju svakog ljeta posjete više destinacija, takmičarskog, zabavnog ili kulturnog karaktera gradeći svoja iskustva.
Usluge i aktivnosti doma

Stručna i potpuna predanost odgojno-obrazovnim aktivnostima djece

Dom za djecu obezbjeđuje slijedeće:

 • Prijem i otpust djece
 • Pružanje organizovane i individualne stručne pomoći za uspješno savladavanje programa odgoja i obrazovanja štićenika,
 • Uspješno savladavanje nastavnih sadržaja i drugih zadataka koji se ostvaruju u ustanovama u oblasti obrazovanja i vaspitanja,
 • Vodi brigu o zdravstvenom stanju djece i pravilnom psihofizičkom razvoju,
 • Razvija smisao za kolektivni život i rad, njeguje humanost, solidarnost, odgovornost i druga pozitivna svojstva ličnosti,
 • Otkriva, prati i podstiče pozitivne sklonosti kod djece,
 • Djeluje cjelokupnom organizacijom života i rada, uključivanjem štićenika u svakodnevne poslove u Domu za djecu, na usvajanju higijenskih, kulturnih i radnih navika i pravlla shodno prema fizičkom i intelektualnom radu,
 • Ostvaruje saradnju sa srodnim ustanovama u cilju bolje socijalizacije svojih štićenika, te usklađivanja aktivnosti i obezbjeđenja redovnog pohađanja nastave za maloljetnike koji se nalaze na redovnom školovanju u osnovnim i srednjim školama,
 • Obezbjeđuje stručnu pomoć u uspješnom savladavanju nastavnog programa te učestvuje u pripremanju uslova za povrat djece u porodicu i životnu sredinu iz koje su potekli,
 • Obezbjeđuje i organizuje uslove za provođenje programa zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja.
 • Vodi propisanu evidenciju o korisnicima usluga Doma za djecu.