loading ...

O nama

O Domu

Dugogodišnja tradicija i posvećenost djeci

“Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Sarajevo osnovan je 1900. godine. Dom se nalazio na više lokacija u gradu Sarajevu, da bi nakon Drugog svjetskog rata ostao samo na jednoj lokaciji na Bjelavama, gdje se Dom i danas nalazi. Dugi niz godina Dom je mijenjao nazive, tačnije u periodu od 1966. godine do 1992.godine. Dom je nosio naziv “Ljubica Ivezić”, a od 1997. godine Dom je poslovao pod nazivom J.U. Dječiji dom Bjelave.

Sadašnji naziv ove ustanove je KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Sarajevo. Djelatnost ovog Doma odnosi se prije svega na pružanje usluga cjelokupnog zbrinjavanja, odgoja, školovanja, zdravstvene zaštite djece bez roditeljskog staranja i djece čiji je razvoj ometan porodičnim prilikama, kao i prihvat trudnica i prvorotkinja sa djecom do šest mjeseci starosti. Korisnici usluga Doma su djeca do navršenih 18 godina života, Na prijedlog Centra za socijalni rad, Dom prima i djecu kojoj je potrebno obezbjediti završetak započetog školovanja.

Upravljačku i rukovodnu strukturu KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” čini Upravni odbor, Nadzorni odbor, te menadžment na čelu sa Direktorom.

 

Djelatnost Doma podrazumijeva smještaj i cjelokupno zbrinjavanje za djecu kroz:

 • smještaj na rezidencijalnoj osnovi za djecu predškolskog i školskog uzrasta
 • prihvatilište za djecu,
 • male porodične domove,
 • servis za podršku porodicama i djeci,
 • mobilni tim,
 • dnevni centar za djecu,
 • ostale socijalne usluge u cilju zaštite djece i mladih bez roditeljskog staranja, te porodicama u riziku od razdvajanja.

 

Organizacija rada

Organizacija rada funkcionira kroz četiri službe

Organizacija rada u KJU Domu za diecu bez roditeljskog staranja funkcionira kroz četiri službe.

Stručna služba: organizira i provodi aktivnosti iz oblasti socijajne i zdravstvene zaštite, vrši prijem i otpust diece, u cilju optimiziranje zaštite djeteta sarađuje sa organom staranja vodeći brigu o markiranju svih relevantnih zapažanja vezanih za razvoj djeteta tokom boravka u Ustanovi, realizuje i kordinira odgojno-obrazovni rad, planira i realizuje vannastavne aktivnosti.

Služba za finansijsko računovodstvene poslove: organizira i vodi cjelokupno materijalno i finanasijsko poslovanje Ustanove, vodi poslovne knjige, prati i analizira prihode Ustanove po svim osnovima, izrađuje planove prihoda i rashoda, vodi blagajničko poslovanje i druge poslove iz domena finansijsko-računovodstvenog poslovanja.

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove: obavlja normativne poslove, stara se o primjeni zakona i drugih propisa, te normativnih akata Ustanove, vodi personalnu evidenciju radnika i drugu evidenciju iz oblasti rada, vodi stručno operativne poslove vezano za postupke javnih nabavki, obavlja sve poslove vezano za oblast radnih odnosa.

Služba za tehničke poslove: obavlja poslove vezane za obezbjeđenje tehničkih preduslova za realizaciju osnovne djelatnosti Ustanove, stara se o tehničkoj ispravnosti, logističkom i tehničkom obezbjeđenju Ustanove, brine o kompletnom održavanju objekta, organizuje rad kuhinje, evidentira posjetioce i brine o održavanju higijene objekta.

Starosne grupe

Djeca u Domu su raspoređena po uzrastu u 5 grupa (porodica/odjeljenja)

 
ODJELJENJE 1 (BABY I) Na odjeljenju  1 (“Baby 1”) žive najmlađa djeca dobi od novorođenčeta do tri godine starosti. Njegu i primjeren odgojno-obrazovni rad realizuju predškolski odgajatelji i medicinske sestre. Na odjeljenju se procjenjuje, podstiče pravilan rast i razvoj djece, uočavaju eventualna razvojna odstupanja i u skladu sa sopstvenim/dostupnim potencijalim rade na habitaciji i rehabilitaciji djece. U saradnji sa zdravstvenim institucijama s posebnom pažnjom brinemo o potrebama ovih malih bića.
ODJELJENJE 2 (BABY II) Na odjeljenju 2 (“Baby II”) borave djeca uzrasta od 2 do 6 godina starosti. Njegu i primjeren odgojno-obrazovni rad realiziraje predškolski odgajatelji. Medicinske sestre vode brigu o izgledu i zdravoj prehrani mališana, te se staraju o zdravlju svakog djeteta. Domaćica održava higijenu prostora. Primjenom pedagoških standarda u radu, pripremamo djecu za školu kroz procese jačanja u oblastima discipliniranja,samopoštovanja,pozitivne komunikacije,edukacije i samopomoći. Da je to tako, govori i činjenica da se u radu ovog odjeljenja primjenjuju principi i standardi rada savremene Montessori škole.
ODJELJENJE 3  Na odjeijeniu Porodica 3 borave djeca mlađe školske dobi osnovnoškolskog obrazovanja. Školski odgajatelji svakodnevno pružaju podršku u savladavanju školskih zadataka, vode brigu o urednosti djece, njihovom zdravlju, vannastavnim aktivnostima i pripremi za život u lokalnoj zajednici. Domaćice se brinu o djeci i prostoru u kojim borave, uključuju djecu u svakodnevne aktivnosti sa ciljem jačanja socijalnih vještina.
ODJELJENJE 4 (PRIHVATILIŠTE ZA DJECU)

Prihvatilište za djecu je usluga socijalne zaštite čija je osnovna namjena prijem i zbrinjavanje djece uzrasta od 5-15 godina u stanju socijalne potrebe. Boravak djece je privremenog karaktera, do povratka u biološku ili srodničku porodicu, smještaja u mali porodični dom ili u drugu ustanovu. Prema utvrđenom "Planu zaštite", te nakon procjene njihovog psiho-fizičkog stanja izrađuje se "Individualni plan podrške", koji ima svrhu rehabilitirati djete u što kraćem roku i omogućiti njegov prelazak na porodični oblik brige, ukoliko je to moguće realizirati.

PORODICA 5,6,7 (MALI PORODIČNI DOMOVI)

 

 

 

SERVIS ZA PODRŠKU PORODICAMA I DJECI

 

 

 

 

 

 

DNEVNI CENTAR

Mali porodični dom je rezidencijalna usluga socijalne zaštite koja podrazumijeva 24h brigu za djecu bez roditeljskog staranja u stanju socijalne potrebe. To je najmanja smještajna jedinica koja omogućava bolju socijalnu i emotivnu povezanost u odnosu na velike ustanove gdje su djeca smještena po uzrastu. Omogućava aktivnije učestvovanje djece u kreiraju svakodnevnih obaveza i zadataka, lakšu organizaciju života, podsticaj odgovornosti i podjelu uloga. Cilj je da djeca, uz cjelovitu podršku odrastaju u lokalnoj zajednici kao i većina njihovih vršnjaka.

 

 

 

Ovo je jedna od socijalnih usluga koja se odnosi na pružanje podrške u procesu povratka djeteta u porodicu-reintegracija, edukaciju, odnosno savjetovanje porodice pod rizikom od razdvajanja, kao i hraniteljskih porodica sa ciljem njihovog osnaživanja i razvijanja roditeljskih kompetencija, kroz sticanje novih znanja i vještina. Važan segment unutar Servisa čini Mobilni tim, koji ima zadatak da sa nadležnim Službama targetira snage i potrebe porodica koje su u programu. Usluga podrazumijeva psihosocijalnu,edukativnu, administrativnu, podršku u zdravstvenoj zaštiti, kao i materijalnu podršku.

 

 

Dnevni centar je socijalna usluga koja ima za cilj preveniranje izdvajanja djece iz porodica i pomoć djeci bez roditeljskog staranja, djeci sa poteškoćama u razvoju (za djecu za koju imamo stručnih kompetencija i drugih potencijala), djeca koja dolaze iz disfunkcionalnih porodica i drugih zamjenskih i bioloških porodica koje su u stanju socijalnih potreba. Krajnji cilj pružiti djeci poboljšanje kvalitete života, socijalne dobrobit i razvoj novih mogućnosti za djecu korisnike socijalne usluge. U Dnevnom centru za djecu radi tim odgajatelja/stručnih radnika zaduženih za razvoj vještina, znanja iz svih oblasti bitnih za pravilan rast i razvoj djeteta na temelju procijenjenog "Individualnog plana podrške". Usluge Dnevnog centra koriste djeca u dobi od 5 do 15 godina starosti. Djeca ovom socijalnom uslugom mogu dobiti kvalitetno provedeno vrijeme, kroz igru, edukaciju, kreativne radionice, pomoć u učenju, izrada zadaća, procjena, pomoć psihologa, logopeda i iskusnih odgajatelja.

 

   

 

Usluge i aktivnosti doma

Stručna i potpuna predanost odgojno-obrazovnim aktivnostima djece

Dom za djecu obezbjeđuje slijedeće:

 • Prijem i otpust djece
 • Pružanje organizovane i individualne stručne pomoći za uspješno savladavanje programa odgoja i obrazovanja štićenika,
 • Uspješno savladavanje nastavnih sadržaja i drugih zadataka koji se ostvaruju u ustanovama u oblasti obrazovanja i vaspitanja,
 • Vodi brigu o zdravstvenom stanju djece i pravilnom psihofizičkom razvoju,
 • Razvija smisao za kolektivni život i rad, njeguje humanost, solidarnost, odgovornost i druga pozitivna svojstva ličnosti,
 • Otkriva, prati i podstiče pozitivne sklonosti kod djece,
 • Djeluje cjelokupnom organizacijom života i rada, uključivanjem štićenika u svakodnevne poslove u Domu za djecu, na usvajanju higijenskih, kulturnih i radnih navika i pravlla shodno prema fizičkom i intelektualnom radu,
 • Ostvaruje saradnju sa srodnim ustanovama u cilju bolje socijalizacije svojih štićenika, te usklađivanja aktivnosti i obezbjeđenja redovnog pohađanja nastave za maloljetnike koji se nalaze na redovnom školovanju u osnovnim i srednjim školama,
 • Obezbjeđuje stručnu pomoć u uspješnom savladavanju nastavnog programa te učestvuje u pripremanju uslova za povrat djece u porodicu i životnu sredinu iz koje su potekli,
 • Obezbjeđuje i organizuje uslove za provođenje programa zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja.
 • Vodi propisanu evidenciju o korisnicima usluga Doma za djecu.