loading ...

Aktuelnosti

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja

[{"img":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2019\/10\/09\/dombjelave-logo-20180904.jpg","thumb":"https:\/\/cdn.dombjelave.ba\/articles\/2019\/10\/09\/preview\/dombjelave-logo-20180904.jpg","full":"https:\/\/dombjelave.ba\/assets\/images\/default\/800x600\/no_photo.png","size":"62.16","dimensions":{"width":1140,"height":710}}]

Broj: 25-UO/19
Sarajevo, 08.10.2019. godine

Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 113. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/14, 38/16, 44/17 i 28/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme i proceduri izbora i imenovanja direktora javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 49/18 i 22/19), člana 20. Pravila Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja, broj: 53-UO/18 i 01-UO/19, Odluke Upravnog odbora broj: 20-UO/19 od 17.09.2019. godine i saglasnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice broj: 13-04/2-05-34172/19 od 01.10.2019. godine, Upravni odbor objavljuje:

J A V N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja

 

1) Opis pozicije direktora Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja (u daljem tekstu: Dom za djecu): organizuje i rukovodi radom Doma za djecu, predstavlja i zastupa Dom za djecu prema trećim licima, predlaže mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti Doma za djecu i odgovoran je za isto, odgovoran je za finansijsko-materijalno poslovanje Doma za djecu, predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta, predlaže programe i planove rada i razvoja Doma za djecu i preduzima mjere za njihovo sprovođenje, stara se o blagovremenom i zakonitom izvršenju opštih i posebnih akata Doma za djecu, izvršava i organizuje sprovođenje odluka Upravnog odbora, imenuje i razrješava zaposlenike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, podnosi Upravnom odboru izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Doma za djecu.

 

2) Kandidat za izbor i imenovanje direktora treba da ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

a) Opći uslovi:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima završen VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje prvi ciklus bolonjskog studija visokog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri studijske godine sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat / Bachelor (240 ECTS bodova),
- da ima najmanje pet godina radnog staža od kojih najmanje tri godine na rukovodećim poslovima,
- da ima opću zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo koje je nespojivo sa obavljanjem dužnosti direktora,
- da nije osuđivan za prekršaj koji je nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora,
- da nije predsjednik i član upravnog odbora i predsjednik i član nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini.

b) Posebni uslovi:
- Da ima stručnu spremu iz oblasti društvenih nauka.

 

3) Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti kratku biografiju i dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta (original ili ovjerena kopija) kako slijedi:
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).
- izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera;
- diploma o stečenom visokom obrazovanju;
- uvjerenje / potvrda o radnom stažu;
- ovjerena izjava kod nadležnog organa da kandidat nije predsjednik i član Upravnog odbora i predsjednik i član nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini. Ukoliko je kandidat predsjednik i član upravnog odbora i predsjednik i član nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana priložit će ovjerenu izjavu da će u slučaju imenovanja za direktora ustanove sa danom imenovanja podnijeti ostavku i odstupiti sa pozicije predsjednika i člana upravnog odbora i predsjednika i člana nadzornog odbora;

Svi traženi dokumenti moraju biti original ili ovjerene fotokopije.

 

4) Direktor se imenuje na mandat od 4 (četiri) godine i može biti ponovo imenovan na još samo jedan mandat.

 

5) Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu „Dnevni avaz“.

 

6) Kandidati koji ispunjavaju sve opće i posebne uvjete javnog konkursa biće pismeno obaviješteni o mjestu i vremenu obavljanja intervjua.

 

7) Nakon utvrđivanja rang-liste kandidata Upravni odbor obavještava kandidata koji se nalazi na prvom mjestu rang liste da je u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva Upravnog odbora obavezan dostaviti:

- ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj zdravstvenoj sposobnosti koje nije starije od šest mjeseci;
- uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo koje je nespojivo sa obavljanjem dužnosti direktora Ustanove;
- uvjerene o neosuđivanosti za prekršaj koji je nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora Ustanove;

 

8) Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa dostaviti isključivo preporučeno poštom na adresu:
Kantonalna javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja, ulica Bjelave 52, 71 000 Sarajevo, sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora – ne otvaraj“.

 

9) Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

10) Tekst javnog konkursa dostupan je i na web stranici: www.dombjelave.ba.

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
Vernesa Bešlija, dipl. iur.